Да предоставяш медицина от най-високо ниво!

Интервю на CEO на Медицински Център Афродита- Вили Пеева-Пападопулу. Благодарим на Forbes за поканата.https://bit.ly/37qbfy5

Време е да направим развитието на лидерството в медицината по различен начин

Вили Пеева-Пападопулу – управител на МЦ „Афродита” и изпълнителен директор на Future Health в България

След успешно развиване на почти 20-годишна кариера в сферата на ме­дицинския мениджмънт Вили Пее­ва-Пападопулу ръководи най-големия център по репродуктивна медицина в България – МЦ „Афродита“, изграден съвместно с нейния съпруг Продро­мос Пападопулос. Вили Пеева-Пападо­пулy не е спирала да води политика на инвестиране в осъвременяването на центъра както технологично, така и в професионалното развитие на ме­дицинските звена и персонала. Посто­янното инвестиране дава своя най-го­лям резултат през последните три години.

Време, в което компании и техни­те служители се сблъскват със све­товната COVID-19 пандемия, лидер­ската позиция на МЦ „Афродита“ е подчертавана отново и отново с впечатляващи резултати.

Вили е един от основните фактори за налагането на МЦ „Афродита“ като лидер в регенеративната медицина в България. Последните години видяхме смайващи резултати от МЦ „Афро­дита“, които са сравними само с най-добрите клиники в световен мащаб. И така емоцията от успехите на меди­цинския център на Вили и нейния екип веднага е последвана от въпроси за това как ще продължи да управлява и да задържи нивото на работа. Какво ново биха могли да изградят в клиника­та и как ще продължават да печелят доверието на своите клиенти?

Вили Пеева-Пападопулу многократ­но е обявявала, че неин първи приори­тет е справяне с демографската криза в България. Репродуктивната медици­на ще има огромна роля, за да помогне на страната да смекчи последствия­та от обезлюдяване и ниска раждае­мост.

Един от факторите за ниска раж­даемост са изселване, обезлюдяване, пандемията, липсата на сигурност за младите семейства. Работещите и техните работни места са постра­дали най-много от липсата на иконо­мическо облекчение. Двойките, желае­щи да създадат семейство, отлагат, а всяко отлагане във времето се от­разява на успеха за успешно забременя­ване.

Затова г-жа Пападопулу и екипът на клиниката се ангажират с кауза, която да подпомогне и предложи на жела­ещите да създадат семейство без­платни консултации в цялата стра­на. Екипът на МЦ „Афродита“ планира да не спират тази благородна иници­атива дори след края на пандемията. И така за много жени разговорите с едни от най-добрите специалисти по репродуктивна медицина, работещи в МЦ „Афродита“, е лъч на надежда за здравородено бебе.

Това е кауза, към която МЦ „Афро­дита“ се стреми и иска да наложи на национално равнище.

Така че, да, имаме една жена с фун­даментална промяна в начина, по който вижда налагането на най-висо­ките стандарти в регенеративната медицина. Това е един реален, смислен диалог за промяна по време демограф­ска криза.

„Най-важните неща за напредва­нето ми като директор това са спо­собността и смелостта да се поемат рискове, да слушам и да не повтарям грешки. Това не е характеристика, която ми дойде естествено, така че трябваше да се науча да се доверя­вам на себе си и просто да го направя. Важно е да разберете, че ще направи­те много грешки, когато стартирате бизнес, но е важно да бъдете реши­телни и да не се страхувате да ги на­правите. Управлението на бизнес ви­наги е две стъпки напред, една стъпка назад – особено в началото. Аз имам и най-важния жокер, моя съпруг“, споде­ля тя.

Заедно с Вили Пеева-Пападопулу ще разкажем за нейното кариерно разви­тие, довело до ниво лидер в регенера­тивната медицина и каузите, които са станали приоритет на целия екип.

Професионалното си развитие за­почва през 2003 г., когато се дипломира като магистър по право и се насочва към здравния сектор. Съсредоточава се единствено върху кариера в меди­цинското право, която развива и до днес. Затова е смятана и за един от най-добрите специалисти в областта.

Първото признание, което получа­ва, е награда като административен директор на МЦ „Афродита“ за „Ком­пания на годината“ през 2012 г. Докато публиката бурно аплодира заслужения успех, тя добави: „Благодаря на стра­хотния екип и доверието, което ни гласуваха нашите клиенти. Показахме, че трябва да имаш кауза и вяра, за да успееш.“

Природната харизма на Вили є при­дава вид на това, което бихте на­рекли ефект на лидера. Това е жена, която знае какво прави. „Не може да се опитвате да угодите на всички или да докажете на определени хора, че сте достатъчно добър за работата. И нямаше да стигна дотам, където съм днес, ако позволявах на подобни неща да ме достигнат“, споделя Вили.

Тя вижда себе си като административен директор, който „винаги ще говоря истината, винаги ще давам мнение и ще слушам съветите на своя съпруг, колеги, които ще се основа­ват на факти, знания, и ще го правя по начин, който ще ми позволява да взе­мам решения, които да продължат възхода на Медицински център „Аф­родита“.

Kато съосновател и администра­тивен директор на Медицински цен­тър „Афродита“ Вили е носител на множество награди в България и в чужбина. Другите є постижения включват вдъхновяващ оратор и пре­зентатор, пример за подражание на своите колеги.

Нещата, с които не прави компро­мис? „Езикът, начинът на изразяване, външният вид са неща от изключи­телна важност както в България, така и в международния бизнес, мога да кажа, че това са водещите фактори, когато имаме работа пряко с клиенти. Всъщност 72% от клиентите казват, че е по-вероятно да се доверят още при първата среща, а 56% казват, че първото впечатление от проведения разговор е по-важно от цената. Ком­паниите, които имат езикова стра­тегия на предлагане, намират много по-голям успех, а ние работим в много специфична сфера с много специални клиенти.

„Друго много важно нещо за мен като директор е да вярвам на хората около мен.“ Да делегирате права на ко­легите и да вярвате, че нещата ще се свършат – това е стимул за колегите. Може би невинаги ще бъде по моите собствени стандарти, но напредъ­кът ще се постигне много по-бързо. Доверието в персонала му дава въз­можност, позволява му наистина да мисли и да се справя с проблемите. Мотото ми е „Стремете се към прогрес, а не към съвършенство“.

Жените и мъжете имат напълно различни процеси на вземане на реше­ния, затова работата с най-близкия ми човек в същата сфера е уникално преимущество. Жените често имат много по-съвместен подход в сравне­ние с мъжете, но мъжете могат уве­рено да вземат решения и да се при­държат към тях. Важно е да имате правилния баланс в заседателната зала; да видиш нещата от различни гледни точки. Това е незаменимо.

Освен професионалните постиже­ния като доказан специалист по СОП за медицински стандарти главна роля и задача, която тя и нейният съпруг са си поставили – да отгледат двамата си синове „по същия начин, със същи­те ценности, в които сме възпита­ни ние“, което поставя на първа линия грижата за семейството и упорита­та работа.

Всяка свободна минута прекарва в компания на своя съпруг Продромос и децата.

От самото начало на създаването на „Афродита“ Вили и нейният съпруг Продромос Пападопулос винаги са за­едно и неразделни и като семейство – Вили споделя, че дължи цялото си раз­витие и кариера на него.

Основното є предизвикателство е да запази семейството си здраво и в безопасност, твърди тя. Това е вяра, която ръководи Вили и Продромос. Двамата вярват, че екипът, профе­сионализмът и постоянното разви­тие са факторите, които развиват един бизнес успешно. Вили има способ­ност да оставя враждебността или критиките да я подминат – тя винаги е весела, с разбираща усмивка.

Родителите на Вили са високо об­разовани хора, които винаги са държа­ли на образованието и езиците.

Вили има две деца, в очакване е на трето. Като малка, а и до днес, едно от любимите є занимания остават книгите и сноубордът.

Израснала съм в София във времена на много промени, но не познавах ме­дицинските среди. Моят съпруг беше моето вдъхновение, той управляваше огромен бизнес, насочен в частните медицински центрове, отново той ме насочи към медицинското право. Пра­вото беше моята мечта и специали­зирането в тази област се превърна в моя живот, казва тя.

Научете повече за нашия медицин­ски център на сайта ни. Програмата безплатни консултации за жени с ре­продуктивни проблеми е каузата ни и силата на XXI век и е насочена към съз­даване на здрави семейства и борба с демографската криза.

bg_BGBG