Forbes Bulgaria Стволови клетки – лечението на XXI век

Вили Пеева, директор за България на Future Health, водеща банка за съхранение на стволови клетки в Европа, Америка и Близкия Изток

Вили Пеева- Пападопулу – интервю за Forbes България
Г-жо Пеева, какъв е вашият опит и как се включихте във Future Health?

Аз съм магистър по право, участвала съм в създаването на верига от диаг­ностични центрове по регенератив­на медицина у нас. С течение на време­то работата ми се доближи и до тази област в медицината – стволовите клетки. Преминах през задълбочено обучение както в България, така и в чужбина, за да разширя базата си от знания, и това доведе до раждането на Future HealthБългария, като негов основател и директор.

Разкажете за Future Health. Каква е мисията на компанията?

Има много компании, предлагащи съх­ранение или така нареченото бан­киране на стволови клетки, които участват в изследвания, опити или разработване на иновативни терапии със стволови клетки. Въпреки това много малко са компаниите в света, които предлагат всички тези услуги под един покрив.

От изключителна важност е ком­паниите, извършващи съхранение на стволови клетки, да участват в целия процес на тяхното приложение. В про­тивен случай съхранението на тези клетки става безполезно и това е в ущърб за клиентите, които харчат средства за запазване на този много ценен биологичен материал, който е застраховка за здравето на цялото семейство.

От самото ѝ създаване през 2002 г. това е празнотата, която Future Health искаше да запълни в сферата на частното тъканно банкиране и да предлага най-пълната услуга. Целта на стартиране на биобанката беше да разполага с най-модерните съоръже­ния на световно ниво, които ефек­тивно да се справят с банкирането на стволови клетки, изолирани от всич­ки човешки източници, както и да се използват за терапия и лечение. Също така да участваме в значими изследва­ния и клинични проучвания, използва­щи тези типове клетки.

Какви услуги за съхранение на ство­лови клетки предлага Future Health?

Предлага банкиране на стволови клетки, получени от пет човешки из­точника, включително кръв от пъпна връв, тъкан от пъпна връв, периферна кръв, зъбна пулпа и от мастна тъкан. Това е единствената компания с тол­кова богат набор от дейности и опит в съхранението на стволови клетки. Future Health e считана от пове­чето специалисти за най-добрата ла­боратория както по отношение на качеството на съхранение, така и по отношение на приложението – връ­щането за трансплантация.

Какво представляват стволови­те клетки от зъбната пулпа и защо трябва да се съхраняват?
Вили Пеева работи в сферата на здравеопазването на управленски позиции от 2004 г. Тя е администра­тивен директор на МЦ „Афродита“ от самото му създаване. Под нейно ръководство фирмата е номинира­на и награждавана в България и Ев­ропа. Вили Пеева има над 30 публи­кации, говори пет езика, омъжена с две деца.

Зъбната пулпа се намира вътре в зъба и съдържа ваши собствени уникални стволови клетки. Вашите стволови клетки от зъбната пулпа имат иде­ално съответствие с вас и притежа­ват също значителна възможност да съответстват на други членове от семейството.

Събирането и съхраня­ването на стволови клетки от зъб­ната пулпа следователно е отлична възможност да се вземат тези жизне­новажни клетки, така че да могат да бъдат използвани като уникална био­логична застраховка, която един ден може да помогне за спасяване на живо­та ви, ако се сблъскате със сериозно заболяване или медицинско състоя­ние.

Tе съдържат мощни мезенхимни стволови клетки (MSC), които имат уникалната способност да се дифе­ренцират в много видове клетки, включително кост, сърдечен мускул, скелетни мускули, хрущяли, мастни и нервни клетки, и по този начин имат огромен потенциал за лечение на раз­лични дегенеративни нарушения. Тези клетки могат да бъдат събрани с ле­кота от здрав зъб, който е паднал или е бил изваден.

Какво е в момента състоянието на пазара за съхранението на стволови клетки в България? Какъв е броят на семействата, които съхраняват стволови клетки, и колко компании участват в този процес?

Налице е значителна осведоменост относно съхранението на стволови клетки и това доведе до появата на много компании. Повечето компании обаче се занимават само с банкира­не на кръв от пъпна връв и нямат де­кларирани успешни трансплантации. За съжаление много от тях нямат и акредитации, които правят проби­те трудно приети за транспланта­ция от трансплантационни центрове във всяка точка по света.

В момента около 8 до 10 компании участват на пазара. До този момент Future Health е единствената компания, базирана в Англия и Швейцария, която предлага банкиране на стволови клетки в две държави и се радва на множество ус­пешно освободени проби за лечение.

Какви са целите на Future Health за близките пет години?

След придобиването на американска­та компания BioEden Future Health е го­това да бъде най-големият играч в ин­дустрията на тъканното банкиране. Притежаваме технологии от светов­но ниво и съоръжения за банкиране на стволови клетки от всички източни­ци на човешкото тяло. Бихме искали в бъдеще да използваме стволови клет­ки от алогенни източници като меди­цински продукт, който ще елиминира много хронични, дегенеративни и жи­вотозастрашаващи нарушения.

Това е наистина впечатляващо. Има ли нещо, свързано с глобалната пандемия и стволовите клетки, на което трябва да обърнем внимание?

Смятам, че клетъчната терапия може да играе решаваща роля в управление­то на вирусни заболявания. Въпреки че тази пандемия е ужасна за хората, мисля, че имаме потенциала да излезем от тази глобална криза с по-добро разбиране как да се справим с вирусни заболявания. Ако установим, че ство­ловите клетки са полезни за тази цел, тогава бихме могли да променим бъ­дещето на лечението на инфекциозни заболявания.

Както знаете, всички са загриже­ни за ваксините, така че би било не­вероятно да имаме друг инструмент, който да използваме в нашата борба срещу инфекциозни заболявания.

Трябва да държим очите си отворе­ни. Трябва да сме добри наблюдатели. Трябва да забележим какво научаваме от тази криза и как можем да го при­ложим другаде.

Future Health biobank е най-го­лямата тъканна банка във Вели­кобритания от 2002 г. От 2014 е европейски лидер с две напълно лицензирани и акредитирани ла­боратории във Великобритания и Швейцария. Компанията притежа­ва множество европейски награ­ди, като най-голямото признание получава за качество и извършени трансплантации. Наградата е връ­чена лично от кралицата на Велико­британия Елизабет ІІ