Па­зе­те ство­ло­ви клет­ки са­мо в ак­ре­ди­ти­ра­ни бан­ки Копирано от standartnews.com

Ко­га­то ста­ва въп­рос за опаз­ва­не здра­ве­то на ва­ше­то бе­бе, не мо­же да има ком­про­ми­си
Един­стве­но те га­ран­ти­рат стан­дарт за ка­чес­тво, каз­ва Ви­ли Пе­е­ва, уп­ра­ви­тел на МЦ „Аф­ро­ди­та“
Ед­на от пър­ви­те стъп­ки, ко­и­то бъ­де­щи­те ро­ди­те­ли тряб­ва да пред­при­е­мат, пре­ди да ре­шат в коя се­мей­на бан­ка да съх­ра­нят цен­ни­те ство­ло­ви клет­ки на пъп­на­та връв на бе­бе­то, е да про­ве­рят да­ли ком­па­ни­я­та е ак­ре­ди­ти­ра­на от све­тов­ни ак­ре­ди­ти­ра­щи аген­ции в бран­ша. Ак­ре­ди­та­ци­я­та е важ­на, тъй ка­то по­ма­га на бъ­де­щи­те ро­ди­те­ли, бол­ни­ци­те и ле­ка­ри­те по тран­сплан­та­ция да оп­ре­де­лят да­ли ком­па­ни­я­та от­го­ва­ря на стан­дар­тите за ка­чес­тво. Та­ки­ва ак­ре­ди­та­ции по­ма­гат, за да се га­ран­ти­ра, че ство­ло­ви­те клет­ки са все още жиз­нес­по­соб­ни при тран­сплан­та­ция, как­то и бе­зо­пас­нос­тта за па­ци­ен­та по вре­ме на тран­сплан­та­ция.

По­тър­сих­ме мне­ние на най-ак­ре­ди­ти­ра­на­та тъ­кан­на бан­ка у нас Future Health, за да на­у­чим кои са кри­те­ри­и­те за ев­ро­пейс­ко ка­чес­тво на ед­на та­ка­ва тъ­кан­на бан­ка. Ви­ли Пе­е­ва е уп­ра­ви­тел на МЦ „Аф­ро­ди­та“ – офи­ци­а­лен пред­ста­ви­тел на Future Health за Бъл­га­рия. Тя бе лю­без­на да ни за­поз­нае с меж­ду­на­род­ни­те пра­ви­ла на пра­вил­но­то бан­ки­ра­не.

– Г-жо Пе­е­ва , пър­во ис­кам да Ви поз­дра­вя за по­ред­на­та го­ля­ма наг­ра­да, ко­я­то по­лу­чих­те – Ев­ро­пейс­ка Тъ­кан­на Бан­ка на Де­се­ти­ле­ти­е­то. Кой бе­ше важ­ният кри­те­рий, за да бъ­де­те из­бра­ни и наг­ра­де­ни с та­зи из­клю­чи­тел­ни наг­ра­да?

– Мно­го са фак­то­ри­те. От ма­ща­ба на на­ши­те ла­бо­ра­то­рии в Ан­глия и Швей­ца­рия, до опи­та и ус­пеш­ни­те тран­сплан­та­ции на на­ши кли­ен­ти. Ни­що ня­ма­ше да бъ­де пос­тиг­на­то без из­клю­чи­тел­ни­те уси­лия на на­шия екип, кой­то 24/7 да­ва ця­ла­та си страст, тру­до­лю­бие и про­фе­си­о­на­ли­зъм, за да се гри­жи за на­ши­те кли­ен­ти.

– Кои са най-дос­то­вер­ни­те ак­ре­ди­та­ции по от­но­ше­ние на тъ­кан­ни­те бан­ки в све­та, г-жо Пе­е­ва?

– AABB и FACT Netcord са два сим­во­ла за ка­чес­тво, ко­и­то са меж­ду­на­род­но приз­на­ти, ко­га­то ста­ва въп­рос за тъ­кан­но бан­ки­ра­не. Мно­го стра­ни и бол­ни­ци по све­та из­пол­зват те­зи ак­ре­ди­та­ции ка­то кри­те­рии, за да пот­вър­дят, кръв­тта от пъп­на връв ще бъ­де съб­ра­на, тес­тва­на, об­ра­бо­те­на и съх­ра­не­на в съ­от­вет­ствие с най-ви­со­ки­те стан­дар­ти за ка­чес­тво, ако се на­ло­жи упот­ре­ба за тран­сплан­та­ция или ин­фу­зия. Ние във Future Health ос­вен, че сме пър­ва­та час­тна ак­ре­ди­ти­ра­на бан­ка в Ев­ро­па, раз­по­ла­га­ме и с до­пъл­ни­тел­ни ли­цен­зи и ак­ре­ди­та­ции в та­зи на­со­ка.

– Кои са опас­нос­ти­те за се­мейс­тва­та, ко­и­то съх­ра­ня­ват в не­ак­ре­ди­ти­ра­ни тъ­кан­ни бан­ки?

– Се­мейс­тва, ко­и­то съх­ра­ня­ват кръв на бе­бе­то си в не­ак­ре­ди­ти­ра­на тъ­кан­на бан­ка, мо­гат да се ока­жат из­ло­же­ни на риск от от­хвър­ля­не на клет­ки­те им за упот­ре­ба, то­ест да не бъ­дат при­е­ти от тран­сплан­та­ци­о­нен цен­тър. Въп­ре­ки че ня­кои от те­зи бан­ки мо­гат да пред­ло­жат по-нис­ка так­са за съх­ра­не­ние, те ня­ма да из­вър­шват всич­ки не­об­хо­ди­ми кли­нич­ни тес­то­ве и за­дъл­жи­тел­ни PCR из­след­ва­ния, ко­и­то пра­вят ство­ло­ви­те клет­ки не­год­ни за упот­ре­ба.

Ко­га­то съх­ра­ня­ва­те ство­ло­ви клет­ки на ва­ше­то бе­бе, го пра­ви­те с иде­я­та при не­об­хо­ди­мост те­зи клет­ки да спа­сят жи­вот, ко­га­то се­мейс­тво­то ви се нуж­дае най-мно­го. Ето за­що е мно­го важ­но да из­бе­рем ак­ре­ди­ти­ра­на тъ­кан­на бан­ка, тъй ка­то ак­ре­ди­та­ци­и­те сви­де­тел­стват за фак­та, че ком­па­ни­я­та е оце­не­на от не­за­ви­си­ми ек­спер­ти от пар­тньор­ски еки­пи за то­ва, че има ком­пе­тен­тност, на­деж­дност, опе­ра­тив­ни ре­зул­та­ти и уп­рав­ле­ние на ка­чес­тво­то, за да га­ран­ти­ра бе­зо­пас­нос­тта на па­ци­ен­та и ма­те­ри­а­ла. Ство­ло­ви­те клет­ки са по­да­рък за се­мейс­тво­то ви. Ос­та­ве­те ги са­мо в ръ­це­те на ек­спер­ти.

– Пре­ди ня­кол­ко ме­се­ца пуб­ли­ку­вах­ме раз­след­ва­ния за тъ­кан­ни бан­ки в Бъл­га­рия, ко­и­то заб­луж­да­ва­ха се­мейс­тва. Как­во тряб­ва да зна­ят се­мейс­тва­та, за да не из­па­дат в по­доб­ни си­ту­а­ции и да не пра­вят греш­ни из­бо­ри?

– Час­тни­те бан­ки не спаз­ват неп­ре­мен­но ед­ни и съ­щи стро­ги кри­те­рии за ка­чес­тво. Мно­го от тях рек­ла­ми­рат въз­мож­ни бъ­де­щи упот­ре­би, ко­и­то не са из­ця­ло под­кре­пе­ни от кли­нич­ни до­ка­за­тел­ства. Мно­го ро­ди­те­ли са под­веж­да­ни, че ку­пу­ват би­о­ло­гич­на зас­тра­хов­ка за де­те­то си. За съ­жа­ле­ние, те чес­то са пог­реш­но ин­фор­ми­ра­ни и под­ве­де­ни от не­точ­на ин­фор­ма­ция, не­яс­ни обе­ща­ния и аг­ре­сив­ни мар­ке­тин­го­ви тех­ни­ки, ко­и­то ще из­пол­зват чув­ство­то им за ви­на, ако „про­пус­нат то­зи уни­ка­лен шанс да спа­сят жи­во­та на де­те­то си в бъ­де­ще“.

Ро­ля­та на тъ­кан­на­та бан­ка, пуб­лич­на или час­тна, е да уве­ри па­ци­ен­ти­те, че са по­е­ли ан­га­жи­мент да пре­дос­та­вят ви­со­ко­ка­чес­тве­ни про­дук­ти, ко­и­то са мощ­ни, чис­ти и ня­ма да прех­вър­лят ин­фек­ци­оз­но, хе­ма­то­ло­гич­но или иму­но­ло­гич­но за­бо­ля­ва­не на по­лу­ча­те­ля. Ак­ре­ди­та­ци­я­та в час­тно­то бан­ки­ра­не е ос­но­ва­та за та­ка­ва си­гур­ност.

– Кол­ко са важ­ни пра­ви­ла­та на тъ­кан­но­то бан­ки­ра­не в то­зи гло­ба­лен свят, в кой­то жи­ве­ем?

– Важ­но е стан­дар­ти­те за тъ­кан­но­то бан­ки­ра­не да бъ­дат меж­ду­на­род­ни, тъй ка­то про­би­те чес­то пре­ми­на­ват меж­ду­на­род­ни­те гра­ни­ци. Тран­сгра­нич­ни­ят тран­спорт изис­ква спаз­ва­не на раз­по­ред­би­те на стра­на­та до­нор и при­е­ма­ща­та дър­жа­ва. Как­то AABB (пре­ди из­вес­тна ка­то Аме­ри­кан­ска­та асо­ци­а­ция на кръв­ни­те бан­ки), та­ка и NetCord (NetCord-FACT) са раз­ра­бо­ти­ли меж­ду­на­род­ни стан­дар­ти за сис­те­ми за уп­рав­ле­ние на ка­чес­тво­то на тъ­кан­но­то бан­ки­ра­не и тех­ни­чес­ки изис­ква­ния, ко­и­то мо­гат да имат как­то час­тни­те, та­ка и пуб­лич­ни­те бан­ки.

– Как­во ще ка­же­те за пуб­лич­но­то да­ре­ние на ство­ло­ви клет­ки?

– Пуб­лич­но­то да­ре­ние се пра­ви ка­то чис­то ал­тру­ис­ти­чен акт, един­стве­но в пол­за на дру­ги­те. Час­тни­те тъ­кан­ни бан­ки съх­ра­ня­ват еди­ни­ца един­стве­но за из­пол­зва­не от до­но­ра или се­мейс­тво­то им. Въп­ре­ки то­ва в САЩ, нап­ри­мер, как­то в мно­го дру­ги стра­ни, ня­ма ор­га­ни­зи­ра­на пуб­лич­на бан­ко­ва сис­те­ма, в по-го­ля­ма­та част от стра­на­та пуб­лич­но­то да­ре­ние до­ри не е въз­мож­но. Та­ка че за мно­го хо­ра из­бо­рът не е меж­ду пуб­лич­но­то и час­тно­то бан­ки­ра­не, а меж­ду час­тно­то бан­ки­ра­не и уни­що­жа­ва­не­то.

– Кол­ко е по­лез­но за се­мейс­тва­та да се съх­ра­ня­ват кръв и тъ­кан от пъп­на връв?

– Кръв­та от пъп­на връв е уни­ка­лен кле­тъ­чен про­дукт. За да се га­ран­ти­ра ус­пе­хът и ис­тин­ска­та ре­а­ли­за­ция на пъл­ния по­тен­ци­ал се­га и в бъ­де­ще, е от съ­щес­тве­но зна­че­ние все­ки про­дукт, пре­дос­та­вен за нас­то­я­щи и бъ­де­щи об­ра­бот­ки, да от­го­ва­ря на ви­со­ко­ка­чес­тве­ни де­фи­ни­ра­ни меж­ду­на­род­ни стан­дар­ти. На­ча­ло­то на те­зи ви­со­ки стан­дар­ти се да­ва чрез за­дъл­жи­тел­но ак­ре­ди­ти­ра­не на всич­ки час­тни тъ­кан­ни бан­ки от AABB или FACT Netcord.

Копирано от standartnews.com